About News Products & services Clients & partners Jobs Contact Experts

Report

Crisisbeheersingsoperaties in fragiele staten, de noodzaak van een samenhangende aanpak

20 March 2009

Dit advies volgt op de adviesaanvraag van de regering over de ‘Verenigbaarheid van
politieke, militaire en ontwikkelingsdoelen in crisisbeheersingsoperaties’ van
13 juni 2008 (zie voor de adviesaanvraag bijlage I). Hierbij is ook de vraag van de
Eerste Kamer der Staten-Generaal betrokken over de relatie tussen humanitaire
hulp en reconstructie zoals aan de orde kwam tijdens het 3D-debat tussen de
regering en de Eerste Kamer op 3 juni 2008.

In eerdere adviezen heeft de AIV al geadviseerd dat voor wederopbouw na een
gewapend conflict een geïntegreerde benadering nodig is. Dit houdt een
‘gelijktijdige en coherente inzet van politieke, militaire, ontwikkelingsgerelateerde
en diplomatieke instrumenten’ in, aldus de AIV in zijn advies over Nederland en de
Europese ontwikkelingssamenwerking uit mei 2008.1 Het verzoek in de nieuwe
adviesaanvraag aan de AIV om deze samenhangende aanpak te toetsen aan zowel
recente literatuur en onderzoek als aan best practices in Nederland en uit de
internationale praktijk, beschouwt de adviesraad tevens als een uitnodiging om
zijn eerdere adviezen op dit gebied verder uit te werken.

De AIV ontkomt niet aan de indruk dat bij de formulering van de adviesaanvraag
de ervaringen van Nederland in Afghanistan en de problemen die zich daarbij
voordoen een belangrijke rol hebben gespeeld. Dat dit advies verhoudingsgewijs
meer aandacht besteedt aan de Nederlandse missie in Afghanistan moet dan ook
niet alleen worden bezien in het licht van de grote politieke en operationele
belangen die daar voor Nederland op dit moment op het spel staan, maar vooral in
het licht van de mogelijkheid uit deze operatie, ondanks haar in veel opzichten
specifieke karakter, lessen te trekken voor de ontwikkeling van een meer
samenhangende aanpak, zowel in Nederland als internationaal.