About News Products & services Clients & partners Jobs Contact Experts

Report

De Strategische Functie 'Voorkomen'

3 May 2011

�In het project Verkenningen. Houvast voor de krijgsmacht van de toekomst is het�vergroten van het vermogen van Defensie om bij te dragen aan het voorkomen�van conflicten aangemerkt als één van de speerpunten voor de toekomstige�ontwikkeling van de krijgsmacht. Deze studie geeft antwoord op de vraag hoe de�strategische functie Voorkomen vormgegeven kan worden aan de hand van de�volgende tweeledige onderzoeksvraag:

‘Welke bestaande en te ontwikkelen instrumenten stellen het ministerie van Defensie�(beter) in staat om invulling te geven aan de strategische functie Voorkomen; en hoe�moeten deze instrumenten in de organisatie worden belegd?’


De strategische functie Voorkomen richt zich op het voorkomen van conflicten�en crises en het indammen van veiligheidsrisico’s die een bedreiging kunnen�vormen voor de belangen van Nederland en de internationale rechtsorde. Het�gaat om potentiële, sluimerende of oude conflicten. Defensie kan onder meer�bijdragen door militaire diplomatie, preventieve ontplooiïng, het verlenen�van advies en assistentie in de veiligheidssector (Security Sector Development,�SSD), en het trainen en opleiden van reguliere strijdkrachten en politie.�Voorkomen is nauw verwant aan een andere strategische functie dat aan belang�wint, Anticipatie: om te kunnen voorkomen, is het noodzakelijk te weten�wat potentiële bronnen van conflict en kansrijke actielijnen zijn. Omgekeerd�is preventieve betrokkenheid een bron van ‘early warning’ ten behoeve van Anticipatie.

Experts on this report

Director of the Security Program

Frank Bekkers

Frank Bekkers is Director of the Program Security. He is also theme leader of the Strategy and Change Program.

View profile